Załącznik do zarządzenia 1/2020/2021 z dnia 01.09.2020

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej im. Wincentego  w Lesku

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz.1239 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1394),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12sierpnia 2020r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1389),

 

 

§ 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola będą obowiązywać wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, które opracowane zostały na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem-  dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

 

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w szkole pracownikom, dzieciom i rodzicom/prawnym opiekunom oraz stosowania i przestrzegania tych przepisów.

§ 2

1.  Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

2.  Obowiązkiem rodzica / prawnego opiekuna jest zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.

3.  Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie dziecka muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

4.  Jedna grupa dzieci w miarę możliwości powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

5.  Sale zajęć powinny być przynajmniej raz na godzinę wietrzone.

6.  Grupy dzieci w miarę możliwości nie powinny stykać się ze sobą.

a) Uczniowie z klas I-III wchodzą do szkoły w budynku przy ul. Smolki 2 głównym wejściem i udają się do swoich klas. Przy wejściu dezynfekują ręce.

b) Uczniowie klas IV – VI w godzinach 7.20 do 8.00 wchodzą do szkoły drugim wejściem (przy wejściu dezynfekują ręce) przy kuchni i schodzą do szatni. Uczniowie klas IV-VI rozpoczynający lekcje w godzinach późniejszych wchodzą do szkoły głównym wejściem.

12.  W sali, w której będą przebywać dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, wykładziny dywanowe, dywany), a wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki czy obręcze trzeba dokładnie czyścić lub dezynfekować.

13.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W sali gimnastycznej w miarę możliwości może przebywać jedna grupa uczniów.

14.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15.  Nauczyciel w klasach edukacji wczesnoszkolnej organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

16.  Uczniowie mogą korzystać z boiska Orlik oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

17.  Na boisku Orlik mogą przebywać jednocześnie dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

18.  Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, Z szatni korzystają uczniowie klas IV – VI, każda w wyznaczonym dla siebie boksie. W budynku przy ul. Mickiewicza i Kościuszki klasy VII – VIII korzystają z szatni tylko w wyznaczonych dla siebie boksach.

19.  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

20.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

21.  Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz dzieci nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych podczas pobytu w szkole .

22.  Maseczki ochronne lub przyłbice  nauczyciele i pracownicy zakładają podczas kontaktów z rodzicami tj. przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci ze szkoły oraz podczas kontaktu z osobami trzecimi.

23.  Dzieci nie mogą ze sobą przynosić przedmiotów i zabawek. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

24.  Pracownicy Szkoły powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5m.

25.  Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do kontroli temperatury ciała dziecka. Jeśli przekroczy ona wartość 38°C dziecko powinno pozostać w domu, nie może zostać przyprowadzone do szkoły.

26.   Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

27.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (hol wejściowy) z zachowaniem zasady – 1 rodzic i dziecko i 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

28. Po wejściu do budynku dzieciom mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (osłona twarzy i nosa, rękawiczki). W przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury wyższej niż 38 0C, rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko do domu.

29. W przypadku gdy uczeń przychodzi samodzielnie do szkoły, pracownik po stwierdzeniu temperatury powyżej 38 0C niezwłocznie informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka i informuje o konieczności odbioru dziecka ze szkoły i kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą stanu zdrowia dziecka.

30. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min.2 modległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

31. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci i rodziców przed wejściem do budynku – pozostali rodzice z dzieckiem czekają przed budynkiem z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępie co najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej osłonie zakrywającej nos i usta.

32. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

33.  Pracownicy pomocniczy – obsługi i administracji nie pracujący w grupach w miarę możliwości nie mogą mieć kontaktu z dziećmi oraz osobami pracującymi z dziećmi w grupach.

34.  Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

35.  Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na zmierzenie temperatury ich dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

36.  W przypadku pojawienia się objawów chorobowych, należy dziecko odizolować w odrębnym odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum dwóch metrów odległości od innych osób. Dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie zawiadamia rodziców, którzy najszybciej muszą odebrać dziecko ze szkoły.

37.  Dyrektor zawiadamia także organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

38.  W szkole istnieje możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci (kontakt telefoniczny).

39.  Dzieci mogą przebywać na placu zabaw na terenie szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych przez dyrektora do użytku.

40.  Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

41.  Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców/prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci i osób postronnych.

43.  Przy wejściu do budynku znajduje się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły.

44.  Każdy rodzic czy opiekun dziecka obowiązkowo musi mieć rękawiczki ochronne, lub dezynfekować ręce oraz zakryty nos i usta.

45.  Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego przypominania  dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety, po powrocie z przerwy.

46.  Wszystkie ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki powinny być utrzymywane w czystości i dezynfekowane.

47.  Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

48.  Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

49.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

50.  Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

51.  Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

52.  Na posiłek w miarę możliwości schodzą poszczególne klasy, pod opieką nauczyciela o wyznaczonych wcześniej godzinach.

54.  Po każdej grupie dokonywane musi być dezynfekowanie powierzchni płaskich (blaty stolików) i poręczy krzeseł.

55.  Posiłek wydawany będzie z kuchni na stolik przy oknie wydawczym. Uczniowie pojedynczo odbierają wydany posiłek i udają się do stolików.

56.  W miarę możliwości zapewnić odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególnie też należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

57.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.

58.  Do pracy muszą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

59.  W miarę możliwości kadrowych w pracę z dziećmi powinny być zaangażowane osoby poniżej 60 lat, bez żadnych problemów zdrowotnych. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych oraz przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

60.  Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora dostępnym na stronie internetowej szkoły.

61.  Okres kwarantanny dla książek wynosi 3 dni.

62.  Dyrektor wskazuje pomieszczenie, w którym należy składać książki zwrócone przez uczniów z datą ich przyjęcia.

 

 

Procedura postępowania

na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

1.  W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby (Smolki – gabinet higienistki, Kościuszki – gabinet na I piętrze, Mickiewicza – pomieszczenie przy Sali sportowej) u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki/przyłbice, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.  W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane w wydzielonym pomieszczeniu od grupy.

3.  Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o zaistniałych objawach chorobowych.

4.  W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w szkole rodzica/opiekuna prawnego dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

5.  Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, sekretarz, wicedyrektor) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

6.  Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest wyłączona z użytku i poddana dezynfekcji.

7.  Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, oraz zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.

8.  Rodzice izolowanego dziecka odbierają je przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

9.  W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora, wicedyrektora, sekretarza o podejrzeniu zakażenia oraz udaje się do wydzielonego pomieszczenia, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności.

10.  W sytuacji pojawienia się pracownika z zakażeniem koronawirusem należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tej części szkoły, w której przebywała taka osoba. Wszystkie osoby, które znajdą się na wymienionej powyżej liście, są zobowiązane do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

12.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez tą osobę, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

15.  Dyrektor informuje organ prowadzący o potwierdzonych przypadkach zakażeń COVID wśród dzieci czy pracowników.

16.  Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych i opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

17.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

1.  Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku  od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.  Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.


Załącznik nr 1

 Lesko dn. 1 września 2020 r.

 OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przed wejściem do szkoły i w czasie pobytu dziecka w szkole przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

· mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

 · w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. O skierowaniu na kwarantannę decyduje Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

 · w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła przechodzi w tryb nauczania hybrydowy lub zdalny. opinię w tym zakresie wydaje  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

 · w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

 · zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.

· Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

…………………………………………

( podpis rodzica prawnego opiekuna)


INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TEMAT: ZAPOBIEGANIE COVID-19

1.       Kogo dotyczy informacja: wychowankowie, uczniowie, rodzice, pracownicy oraz osoby trzecie odwiedzające Szkołę.

2.       Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku.

3.       Kontakt: ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, Tel. 134696369, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

4.       Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  .

5.       Cel wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz objawach chorobowych.

6.       Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 68. pkt. 6) i 12) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7.       Kto może otrzymać dane: Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – na podstawie decyzji administracyjnej.

8.       Okres przechowywania: dane są przechowywane wyłącznie w okresie obowiązywania zarządzenia w sprawie stosowania procedur zapobiegających COVID-19 – nie dłużej jednak niż obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii lub stan klęski żywiołowej wprowadzony w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Po tym okresie zostaną usunięte.

9.       Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Czy muszę podać dane: tak – poddanie się reżimowi epidemiologicznemu jest warunkiem wejścia na teren obiektu.

11.   Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.