Rada Rodziców

2020/2021

 

 


Przewodniczący


Magdalena Cymerman Kowalik


Zastępca


Ewa Głowa


Skarbnik


Małgorzata Indyk

 

 

 

 

 

 

 

Składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł.

Płatna do końca listopada

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

71 1020 2980 0000 2802 0117 4416

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

Przeznaczenie składki:

* dofinansowanie wycieczek klasowych;

* dofinansowanie uczniowskich imprez szkolnych;

*dofinansowanie konkursów ogólnoszkolnych

* dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych;

* dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów.

* upiększanie sal lekcyjnych

*renowacja urządzeń sportowo - rekreacyjnych oraz pracowni przedmiotowych

*inne wydatki na rzecz całej klasy i szkoły

 

 

Zadania Rady Rodziców

 

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Jej kadencja trwa jeden rok szkolny.
Współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole. 

Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 

Może ona podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Kompetencje Rady Rodziców

 

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  • w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin…
  • fundusze, o których mowa powyżej, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
  • może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, a także o zniesienie tego obowiązku.
  • wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.