Rada Rodziców

 

Przewodniczący

 

Magdalena Cymerman Kowalik

Z-ca

 

Ewa Głowa

 

Członkowie

Małgorzata Indyk

 

 

 

 

 

 

Składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł.

Płatna do końca listopada

 

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

71 1020 2980 0000 2802 0117 4416

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

Przeznaczenie składki:

* dofinansowanie wycieczek klasowych;

* dofinansowanie uczniowskich imprez szkolnych;

*dofinansowanie konkursów ogólnoszkolnych

* dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych;

* dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów.

* upiększanie sal lekcyjnych

*renowacja urządzeń sportowo - rekreacyjnych oraz pracowni przedmiotowych

*inne wydatki na rzecz całej klasy i szkoły

 


Zadania Rady Rodziców
 
Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Jej kadencja trwa jeden rok szkolny.
Współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole. 
Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 
Może ona podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 
Kompetencje Rady Rodziców
 
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  • w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin…
  • fundusze, o których mowa powyżej, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
  • może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, a także o zniesienie tego obowiązku.
  • wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.