Godziny otwarcia świetlicy szkolnej


poniedziałek   7:00– 16:00

wtorek   7:00– 16:00

środa   7:00– 16:00

czwartek   7:00– 16:00

piątek   7:00– 16:00
 

Kierownik świetlicy:

 mgr Renata Straszak

 

Wychowawcy świetlicy:

 mgr Bogumiła Feresztyn

mgr Sylwia Górecka

mgr Renata Janik

 


  

STATUT

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

 

§ 27.

1. Świetlica szkolna.

Dla uczniów którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę z dożywianiem.

Czas pracy ustalony jest w godz. 700 – 1600 co odpowiada potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy.

2. Cele i zadania świetlicy:

  a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej
      pracy umysłowej,

  b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu,
      mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

  c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień organizowanie zajęć w tym zakresie,

  d) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowaniu kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie
      nawyków kultury życia codziennego,

  e) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o
      zachowanie zdrowia,

  f) nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami
      postępowania,

  g) pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny, poprzez zgodny z ich
      możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania,

  h) zapewnienie racjonalnego wyżywienia - (obiady),

  i) udzielanie doraźnej, lub stałej pomocy materialnej dzieciom, z rodzin wymagających dodatkowego wsparcia.

Wszystkie te zadania realizuje się w ramach następujących form pracy:

   - zajęcia rekreacyjno-sportowe

   - zajęcia kulturalno-rozrywkowe

   - zajęcia dydaktyczne

   - zajęcia plastyczno-techniczne

   - zajęcia umuzykalniające

   - zajęcia społeczno-użyteczne.

3. Wychowankowie świetlicy.

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający oraz dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych:

  - kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
    wchodzą; dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, nauczyciele - wychowawcy świetlicy, nauczyciele - wychowawcy klas;

  - kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów)
    dziecka;

  - od decyzji komisji kwalifikacyjnej w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy, służy odwołanie do organu prowadzącego
    szkołę. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania;

  - prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy, określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

4. Pracownicy świetlicy.

Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są: kierownik świetlicy, nauczyciele-wychowawcy.
Pracownikiem administracyjnym jest intendent.
Pracownikami obsługi są kucharki.

Liczbę etatów pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi świetlicy ustala i zatwierdza w arkuszu organizacyjnym szkoły organ prowadzący szkołę.

5. Dokumentacja.

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

  a) program wychowawczy spójny z programem wychowawczym szkoły,
      okresowe plany wychowawcze poszczególnych grup, tygodniowy rozkład zajęć

  b) dzienniki zajęć

  c) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, podania, wnioski o przyjęcie.

  d) karty obecności, które stanowią załącznik do dziennika

 

REGULAMIN ŚWIETLICY Z DOŻYWIANIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.WINCENTEGO POLA W LESKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb i możliwości zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, zaspokojenie kontaktów społecznych. a ponadto łagodzenie skutków niedostatków wychowawczych w rodzinie.

2. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny, zaś korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne według zasad określonych w przepisach dotyczących organizacji żywienia uczniów przez szkoły.

3.Środki finansowe na funkcjonowanie świetlicy i stołówki szkolnej ujmuje odpowiednio w planie finansowym szkoły.   

4.Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy bezpośrednio odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.

1.Główne cele świetlicy to:

a)zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
b) organizowanie dożywiania, w pierwszej kolejności dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

2.Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) tworzenie warunków do nauki własnej, pomoc w odrabianiu zadań domowych,
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
d) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych  i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy.
f) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
h) przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
i) kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
j) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
k) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu, rekreacji.
l) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
ł) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 700 – 1600. (godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska, z uwzględnieniem  rozkładu zajęć dydaktycznych i rozkładu jazdy szkolnego autobusu). 

2.Opieką objęci są uczniowie:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
c)  inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.  

3.Do świetlicy przyjmuje się corocznie uczniów na podstawie kart zgłoszeń (zał.1), które wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) do 30 września.

4.Na podstawie zebranych kart kierownik świetlicy ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.

5.Jeżeli chętnych jest więcej niż miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowi dojeżdżający oraz uczniowie pracujących rodziców - kwalifikacji dokonuje komisji powołana przez dyrektora szkoły.

6.Rodzice dzieci dojeżdżających szkolnym autobusem mają obowiązek wypełnienia karty zgłoszenia do świetlicy.

7.Dzieci uczęszczające do świetlicy:
a) rano przychodzą same lub przyprowadzają je rodzice.
b) po lekcjach przychodzą same (kl. IV-VI) lub przyprowadzają ich nauczyciele (kl. I-III)  

8.Świetlica prowadzi dzienny rejestr obecności uczniów zgłaszających się do opieki - za uczniów, którzy się nie zgłosili, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

9.Uczniowie opuszczają świetlicę zgodnie z informacją napisaną na karcie zgłoszenia do świetlicy.  

10.W przypadku gdy opiekun dziecka zadecyduje, iż dziecko ma wracać samo do domu a z karty zgłoszenia wynika, iż nie powinno samo opuszczać świetlicy dziecko powinno przedstawić wychowawcy odpowiednią informacje na piśmie z datą i podpisem opiekuna. 

11.Gdy dziecko nie zostanie odebrane przez opiekuna do godz. 1600 wychowawca zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z domem opiekuna dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji.

12.W sytuacji nagłej choroby dziecka należy skontaktować się z pielęgniarka szkolną a w przypadku nieobecności pielęgniarki w szkole o chorobie dziecka należy powiadomić rodziców, a gdy i ten kontakt stanie się niemożliwy - pogotowie

13.Uczniowie przychodząc do świetlicy tornistry i ubrania zostawiają na korytarzu, w wyznaczonych miejscach (wychowawcy nie ponoszą za nie odpowiedzialności)

14.Świetlica szkolna nie wypożycza uczniom materiałów plastycznych na ich zajęcia lekcyjne                                                                                                                                             15.Wypożyczony przez pracownika szkoły sprzęt z pomieszczenia świetlicy na teren szkoły, należy zwrócić tego samego dnia do świetlicy (np.: stoliki, krzesła, sprzęt TV).

16.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub poza terenem szkoły a wychodząc poza teren szkoły zostawia w sekretariacie listę dzieci, z którymi wychodzi 

17.Wychowawca świetlicy opuszczając z dziećmi świetlicę, umieszcza na drzwiach świetlicy     informację o aktualnym miejscu pobytu.

18.Zachowanie ucznia, niezgodne z regulaminem świetlicy, wychowawca świetlicy ma prawo odnotować w dzienniczku ucznia oraz powiadomić o tym wychowawcę klasy.           

19.Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.       

20. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy                                                                                                                 

21. Świetlica może organizować: zajęcia otwarte dla dzieci nie będących wychowankami świetlicy, imprezy środowiskowe/ kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe i inne, poradnictwo i zajęcia dla rodziców, wycieczki

22.Świetlica  realizuje  swoje  zadania  wg  rocznego  opiekuńczo-wychowawczego planu pracy opracowanego  przez  kierownika i wychowawców  świetlicy i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. Musi on być zgodny z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły

23. Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 25.

24. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem (dostępny na tablicy ogłoszeń przy świetlicy oraz na stronie internetowej)

 DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1.Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy
2.Miesięczny plany pracy z hasłami tygodnia
3.Dziennik zajęć
4.Karty zgłoszenia
5.Rejestr obecności uczniów(poza dziennikiem zajęć), który stanowi dokumentację nauczania

TWORZENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY
1.Świetlica ma stałe pomieszczenia w szkole.
2.Świetlica powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu opiekuńczo-wychowawczego; oraz organizację wolnego czasu dziecka zwłaszcza:
a)sprzęt audiowizualny
b)przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych
c)czasopisma, książki, materiały do zajęć plastyczno-technicznych i gier towarzyskich
3.Rada rodziców przy współpracy z wychowawcami świetlicy może organizować dyskoteki, kiermasze w celu pozyskania środków finansowych na pomoce. O organizacji należy powiadomić dyrektora szkoły. Pozyskane pieniądze należy wpłacić na konto rady rodziców z dopiskiem na świetlicę, a następnie można je wykorzystać na zakup potrzebnych rzeczy (należy  przedstawić dowód zakupu)

PRACOWNICY ŚWIETLICY

1.W świetlicy zatrudnia się:

a)pracowników pedagogicznych

- kierownika świetlicy

- wychowawców (w ilości zgodnej z potrzebami szkoły)

2.Godziny pracy wychowawców świetlicy na rok szkolny ustala kierownik świetlicy a zatwierdza dyrektor szkoły.
3.Wychowawcy świetlicy pracują wg rocznego planu pracy realizując go w formie tematów tygodniowych.
4.Wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili ich zgłoszenia po zajęciach dydaktycznych do chwili przekazania ich opiekunowi autobusu szkolnego.

5.Wychowawca ma obowiązek:
a)prowadzić dziennik zajęć oraz rejestr obecności dzieci
b)dbać o estetykę świetlicy, właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie sprzętu TV

c)dbać o powierzone mu pomoce dydaktyczne

d)współpracować z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym
e) powiadomić rodziców i wychowawcę klasy o nagminnie powtarzających się nieobecnościach uczniów.

6.Wychowawca nie może:
a)negatywnie wyrażać się do uczniów o nauczycielach i pracownikach szkoły,
b)kwestionować poleceń innego wychowawcy w obecności uczniów (chyba, że polecenie to zagraża bezpieczeństwu dzieci)

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
1.Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczo – dydaktycznej
2.Życzliwego i podmiotowego traktowania,
3.Swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób kulturalny, nie obrażając innych
4.Opieki wychowawczej i zapewniania warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza ich terenem,
5.Poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
6.Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji
7.Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
8.Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy
14.Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
15.Wyeksponowania swojej pracy na macie lub w innym wskazanym przez wychowawcę miejscu.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:
2.Obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy,
3.Nienagannego i należytego zachowania się w stosunku do wychowawców i kolegów,
5.Poszanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych, wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, chronienia przed zniszczeniem i pozostawiania w należytym porządku po wykorzystaniu.
6.Dbania o czystość i estetykę pomieszczeń
7.Zgłaszania się do świetlicy natychmiast po skończonych zajęciach dydaktycznych.
8.Stosowania się do regulaminu świetlicy i poleceń wychowawcy świetlicy.
9.Zgłaszania  wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy.

10.Korzystania ze sprzętu TV, video, DVD tylko za zgodą nauczyciela.
11.Natychmiastowego zgłaszania wychowawcy wszelkich wypadków czy złego samopoczucia

Zabrania się
1.Chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy.
2.Biegania na terenie świetlicy, jadalni i po korytarzu.

3.Grania piłką w pomieszczeniach świetlicy i na korytarzu

4.Podłączania i konfigurowania sprzętu elektronicznego.

Nagrody i kary wobec wychowanków
1.Wyróżnienie lub upomnienie przez wychowawcę świetlicy
2.Pochwała lub nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
3.Pochwała lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
4.Pozytywny lub negatywny wpis do klasowego dzienniczka uwag (będzie to miało wpływ na ocenę z zachowania)

 

Świetlica jest miejscem, w którym przebywa jednocześnie wiele dzieci w różnym wieku.
Aby, wszyscy jej uczestnicy mogli miło, przyjemnie i bezstresowo spędzać w niej czas, wychowankowie powinni przestrzegać pewnych reguł „bycia razem” (zał.2)


STOŁÓWKA SZKOLNA

1.W ramach świetlicy działa stołówka szkolna wydająca 1 posiłek dziennie od godz. 1115do godz. 1330.

3.Do korzystania ze stołówki są uprawnieni w pierwszej kolejności (nieodpłatnie) uczniowie zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zasadami zawartymi w stosownym Porozumieniu. W następnej kolejności mogą z niej korzystać (odpłatnie) pozostali uczniowie oraz w ramach wolnych miejsc uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.

4. Zgłoszenia uczniów chcących korzystać z dożywiania (odpłatnie) będą przyjmowane do 8 września każdego roku – liczy się kolejność zgłoszeń.

Jeżeli są wolne miejsca uczniowie mogą zapisywać się również w ciągu roku szkolnego.

5.Odpłatność za obiady (na podstawie kalkulacji kosztów) ustala intendentka i kierownik świetlicy a zatwierdza dyrektor szkoły

6.Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesku opłatę za obiady należy uiszczać w okresach miesięcznych, z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Za każdy dzień zwłoki w płatności po terminie nalicza się ustawowe odsetki.

7.W stołówce obowiązują zasady:

 a)uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami

kulturalnego spożywania posiłku 

b)przestrzegać swojego miejsca w kolejce.   

c)posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej.
d)uczniowie nie spożywający posiłku powinni przejść do drugiej części świetlicy, aby nie przeszkadzać jedzącym,

e)uczniowie nie mogą wynosić posiłków ze świetlicy.  

f)uczniowie spożywają posiłki obiadowe głównie na 2 przerwach 1125–1140, 1225–1240 g)uczniowie którzy rozpoczynają naukę na drugą zmianę mogą zjeść obiad przed lekcjami   h)uczniowie, którzy skończyli lekcje o godz. 1125  lub 1225 obowiązani są ustąpić pierwszeństwa w kolejce tym którzy lekcji nie skończyli 

i)uczniowie klas pierwszych w pierwszym półroczu mogą jeść poza kolejnością
j)uczniowie spożywający posiłki obiadowe objęci są opieką wychowawcy świetlicy

8.W przypadku kiedy uczeń nie przestrzega zasad kulturalnego spożywania posiłków (np. rzuca jedzeniem, przeszkadza innym itd.), łamie regulamin czy nie stosuje się do poleceń wychowawców lub innych pracowników stołówki, kierownik świetlicy powiadamia rodziców. Jeżeli trzykrotna interwencja nie przyniesie poprawy wtedy uczeń może być czasowo lub bezterminowo pozbawiony możliwości korzystania z obiadów.

 

 

ABC ZACHOWANIA SIĘ NA ŚWIETLICY

Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonać.  

-  Nie wychodzę z sal świetlicowych bez zgody wychowawcy. 

- Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i jestem zawsze w zasięgu wzroku   wychowawców podczas pobytu na boisku.  

- Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.

-   Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

-  Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.

-  W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słucham, nie przerywam  i nie oceniam wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.   

-   Zwracam szczególną uwagę na dzieci najmłodsze, służę, im zawsze radą i pomocą. 

-   Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.        

-   Szanuję pracę innych.  

-   Staram się cicho pracować i bawić.                   

-  Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.     

-  Dbam o estetyczny wygląd sal, nie niszczę sprzętu, zabawek i gier. 

-  Po zajęciach i zabawie zawsze zostawiam po sobie porządek - książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.

-  Podczas posiłków zachowuję się kulturalnie - po zjedzeniu śniadania opakowania i kubki wyrzucam do kosza.          

KODEKS PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY.

Nie stosujemy przemocy słownej / nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:

nie przezywamy
nie wyśmiewamy
nie grozimy
nie ośmieszamy
nie plotkujemy
nie szantażujemy
nie namawiamy się

·         Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:

nie bijemy
nie popychamy
nie podcinamy
nie wymuszamy pieniędzy
nie kopiemy
nie zamykamy w pomieszczeniach
nie plujemy

·         Nie sprawiamy przykrości innym:

nikogo nie wykluczamy
nie odsuwamy od grupy
od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
nie używamy wrogich gestów i min

·         Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:

nie niszczymy
nie zabieramy
nie chowamy

·         Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:

pracujemy i bawimy się razem
nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
reagujemy na agresywne zachowanie innych
bronimy pokrzywdzonych
pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, pedagoga, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy


 PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK 2017/2018

 

 

Zagadnienia tematyczne

 

Szczegółowe zagadnienia treści tematycznych programu


 

 

 

 

Organizacja pracy świetlicy

- Przyjmowanie zgłoszeń do świetlicy.

- Opracowanie planów pracy świetlicy.

- Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy.

- Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami.

- Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

- Ustalenie procedur dotyczących odbierania dzieci ze świetlicy.

a. Dzieci odbierane są ze świetlicy na podstawie kart zapisu do świetlicy 

 

 

 

 

Reguły życia
w grupie

- Integracja nowo przyjętych uczniów

- Pomoc koleżeńska.

- Otwartość i szczerość w kontaktach z rówieśnikami.

- Wyrażanie własnego zdania i zdolność słuchania kolegów.

- Tolerancja i demokracja w grupie.

- Asertywność, empatia.

- Aktywność i uczestnictwo w zabawach szkolnych, lokalnych: Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka.

- Kultura osobista w trakcie zabaw z rówieśnikami.

- Zgodność zachowania z przyjętymi normami społecznymi w trakcie zabaw.

 

Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania

- Zasady ruchu drogowego.

- Warunki atmosferyczne, a droga do szkoły.

- Sytuacje niebezpieczne podczas zabaw w różnych porach roku.

- Ostrożność w kontaktach z przyrodą.

- Bezpieczeństwo w szkole, świetlicy, podczas zabaw.

- Prawidłowe korzystanie z przyborów szkolnych.

 

 

Kształtowanie postaw ekologicznych

- Udział w akcji – Sprzątanie Świata.

- Piękno zmieniającej się przyrody.

- Wpływ stanu środowiska na zdrowie ludzi i zwierząt.

- Ochrona środowiska (segregacja śmieci, zbiórka surowców wtórnych).

- Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt (pomagamy zwierzętom przetrwać zimę).

- Wyrabianie nawyku właściwego zachowania w lesie, nad wodą.

- Organizowanie konkursów i quizów o tematyce ekologicznej
i przyrodniczej.

 

 

Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania
 i kształtowanie postaw moralnych

- Wyrabianie podstawowych nawyków dyscypliny, współdziałania w grupie oraz dbania o sprzęt i pomieszczenia w świetlicy.

- Słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela.

- Kultura słuchania siebie wzajemnie – życzliwe nastawienie do    rozmówcy

- Pamiętamy o „czarodziejskich słowach” –  „Proszę”’ „Dziękuję”,  „Przepraszam”.

- Bawimy się tak, aby z zabawek mogły korzystać inne dzieci.

- Zwracanie uwagi na estetyczne i kulturalne zachowanie się przy stole.

- Savoir-vivre dla każdego – kultura dnia codziennego   (uprzejmość, punktualność, uśmiech, życzliwość, dyskrecja).

- Wdrażanie do uczciwej rywalizacji zgodnej z regułami fair play.

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie uczuć patriotycznych
 i kultywowanie tradycji.

- Polska to nasza Ojczyzna, Warszawa, stolica Polski – oglądanie albumów, zbieranie widokówek.

- Miejsca pamięci narodowej w naszych miejscowościach.                          

- Przybliżenie sylwetki patrona szkoły, wykonanie gazetki tematycznej, uczestnictwo w akademii.

- Symbole narodowe i szacunek jaki powinniśmy do nich wyrażać.

- Poznawanie tradycji i obrzędów związanych ze świętami i zwyczajami
w naszym kraju:

1.     zabawy i wróżby andrzejkowe.

2.     mikołajki.

3.     przy wigilijnym stole.

4.     życzenia noworoczne dla naszych przyjaciół.

5.     w karnawałowym nastroju bawimy się w świetlicowej gromadzie.

6.     przygotowujemy się na przywitanie wiosny.

7.     kolorowe pisanki.

- Udział w imprezach kulturalnych lokalnych i szkolnych.

 

 

Kształtowanie aktywności ruchowej

- Wpływ ćwiczeń fizycznych na zdrowie.

- Uprawianie sportu w różnych porach roku.

- Prawidłowa postawa ciała

- Organizowanie gier zespołowych w świetlicy.

- Gry i zabawy ruchowe na placu zabaw.

- Wdrażanie do aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu.

 

 

 

Troska
o prawidłowy rozwój psychiczny
i fizyczny dzieci

- Współpraca z higienistką szkolną.

- Przestrzeganie przepisów BHP na zajęciach.

- Wdrażanie do higieny osobistej (pogadanki, wierszyki, gazetki),

- Jarzyny i owoce źródłem witamin (gazetki, pogadanki).

- Zasady racjonalnego odżywiania się – zdrowa żywność.

- Ukazywanie szkodliwości nałogów, pogadanki, zajęcia.

- Higiena osobista – mycie rąk i zębów.

- Higiena spożywania posiłków.

- Estetyka ubioru.

- Czystość i porządek otoczenia.

- Znaczenie snu dla zdrowia.

 

Przyzwyczajanie dzieci do systematycznego
 i samodzielnego odrabiania lekcji

- Wdrażanie do prawidłowej pracy umysłowej.

- Zachęcanie dzieci do odrabianie lekcji w świetlicy.

- Gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia w pisaniu i ćwiczenia-matematyczne (współpraca z nauczycielami).

- Wyrabianie logicznego myślenia (rebusy, szarady, krzyżówki,    łamigłówki itp.).

 

 

Kształtowanie wartościowych nawyków
w zakresie zabawy
 i rozrywki

- Rozwijanie uzdolnień i wrażliwości artystycznej dzieci.

- Rozwijanie pamięci, myślenia, uwagi przez gry i zabawy stolikowe.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i przyrodniczych.

- Przygotowanie dzieci do wybiórczego odbioru filmów i programów TV (oglądanie filmów DVD i programów TV).

- Uwrażliwienie dzieci na muzykę (słuchanie utworów muzycznych).

- Wystawa prac dzieci dla szkoły i rodziców.

- Organizacja dyskotek i zabaw integracyjnych dla dzieci.

- Organizacja wyjazdów do kina teatru.

 

 

 

 

Rozwijanie uzdolnień
 i wrażliwości artystycznej dzieci.

- Ćwiczenia w rysowaniu kredką, farbami.

- Ćwiczenia manualne – plastelina, modelina, masa solna.

- Origami na co dzień.

- Formy przestrzenne – wykonanie rzeźby w mydle, masie solnej.

-Organizacja prac porządkowych po skończonych zajęciach.

- Zabawy inspirowane literaturą dziecięcą, baśnią, bajką.

- Inscenizacje (małe formy teatralne).

- Organizacja warsztatów plastyczno - technicznych.

- Techniki plastyczne, wytwory prac plastycznych dzieci.

- Sposoby malowania różnymi narzędziami i na różnych powierzchniach.

- Znaczenie dbałości o estetykę świetlicy – zmiany dekoracyjne, kwiaty, gazetki. 

 

 


 

Z ŻYCIA NASZEJ ŚWIETLICY

  ZOBACZ ZDJĘCIAWychowawcy świetlicy serdecznie 
 zapraszają wszystkich uczniów 
 
 
 z klas I – III 


do wzięcia udziału


w konkursie plastycznym:


BĄDŹ AKTYWNY 


ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJAby wziąć udział w konkursie należy

do końca kwietnia wykonać plakat 

     (dowolną techniką)promujący zdrowy styl życia

i zdrowe odżywianie.


Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody .

 

 
       

 


 

PROMOCJA ZDROWIA

kwiecień 2016r.

 

      W ramach tygodnia zdrowego odżywiania w naszej świetlicy odbyły się pogadanki na temat: zasad prawidłowego żywienia, urozmaicania i regularności posiłków, składników odżywczych i ich znaczenia dla organizmu, piramidy żywienia, wpływu  prawidłowej diety na zdrowie i kondycję organizmu. Zwrócono uwagę na  estetykę przygotowania i spożywania posiłków. Wspólnie z dziećmi sporządzono listę prawidłowych nawyków żywieniowych. Chętne dzieci wykonały prace plastyczne związane z hasłem ”Zdrowie na talerzu” Pod koniec tygodnia wychowawcy świetlicy  zorganizowali test o zdrowym odżywianiu. Dzieci bardzo sprawnie poradziły sobie z zadaniami.

 "CZARODZIEJSKA CZAPKA I RÓŻDŻKA"

marzec 2016r.

  

 

      W dniach 1 - 30.03.2016  świetlica szkolna zorganizowała konkurs na wykonanie czarodziejskiej czapki i różdżki. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie, najciekawsze prace zostały nagrodzone.


 


"OPOWIEŚĆ WIGILIJNA"

29 stycznia 2016r.

 

Dnia 29 stycznia w naszej świetlicy odbyło się przedstawienie pt ”Opowieść Wigilijna” na podstawie powieści Karola Dickensa. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej z klas  III b, IVa, IVb , Va. Młodzi aktorzy chętnie brali udział w próbach do spektaklu oraz wspólnie przygotowywali dekoracje i rekwizyty do przedstawienia. W efekcie powstała historia skąpca Sknerusa, którego odmieniają wydarzenia nocy wigilijnej i przemieniają go w dobrego człowieka. Sztuka wywołała zadumę i wzruszenie wśród widzów. Na koniec przedstawienia wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę ”Przybieżeli do Betlejem” przy akompaniamencie skrzypiec, na których grał jeden z naszych uczniów.

 "ZOO JANA BRZECHWY"

27 stycznia 2016r.

 

      W dniu 27 stycznia w naszej świetlicy odbył się konkurs recytatorski„ZOO Jana Brzechwy” dla uczniów klas pierwszych. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie i pomimo tremy wszyscy spisali się na medal. Wszystkie dzieci  otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Jury nagrodziło również uczniów klas drugich i trzecich, którzy przygotowali prace na konkurs plastyczny.

 

 


 

BEZPIECZNY INTERNET

styczeń 2016r.

 

         W styczniu, w naszej świetlicy odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Zapoznano uczniów jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Uświadomiono uczniom, jakie są zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu. Wspólnie z uczniami wypisano zasady bezpieczeństwa w Internecie. Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne, a następnie dzieci z wychowawcami świetlicy przygotowały gazetkę na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. 

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

17 grudnia 2015r.

 

      W związku z wciąż aktualnym hasłem  ‘’Czytanie łączy pokolenia” dniu 17 grudnia 2015 świetlice szkolną odwiedziła babcia uczniów naszej szkoły, która przeczytała fragmenty książki K. Dickensa „ Opowieść Wigilijna”. Pani babcia wprowadziła dzieci w  klimat książki, tak, że wszyscy przenieśliśmy się w czasie. Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchały fragmentów tej pięknej i bardzo pouczającej lektury. Następnie odpowiadały na pytania związane z opowieścią wigilijną. Na zakończenie wszyscy wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

 

 


 

ABC ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

3 września 2015r.

 

We wrześniu wychowawcy świetlicy w ramach zajęć przeprowadzili pogadanki na temat roli świetlicy w szkole .Zapoznano uczniów z regulaminem świetlicy, zasadami bezpiecznego zachowywania się w świetlicy (ABC ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY) i w szkole oraz przedstawiono dzieciom cele i zadania świetlicy. W czasie zajęć, dzieci podzieliły się swoimi pomysłami zabaw w świetlicy szkolnej. Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne.
 


 

MOJA WAKACYJNA PODRÓŻ

11 września 2015r.

 

W dniach od 07.09.15 do 11.09.15 w świetlicy szkolnej odbywały się zajęcia o tematyce wakacyjnej. Podczas zajęć zostały przeprowadzone 4 pogadanki dotyczące wakacyjnych podróży naszych uczniów. Uczniowie przynieśli do świetlicy pamiątki i zdjęcia z wakacji. Wspomnieniom nie było końca. Dzieci odbyły podróż palcem po mapie Polski i świata, na której wskazywali miejsca, które zwiedziły podczas wakacji. Chętni uczniowie wykonali prace „Moje wspomnienia wakacyjne”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i dzielili się swoimi wspomnieniami z wakacji.

 


 


SZKOLNY KONKURS

"WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI"

22 czerwca 2015r.

 

   Dnia 22 czerwca w świetlicy odbył sie finał szkolnego konkursu "Wierszyki łamiace języki". Dzieci z klas I - III w doskonały sposób przedstawiły "łamańce językowe". Komisja konkursowa miła bardzo trudne zadanie i po podsumowaniu punktów wyłoniła zwycięzców.
Klasy pierwsze

I miejsce
Szymon Dąbrowiecki klasa Id
II miejsce
Kalina Łybyk klasa Ib
Antoni Brajewski klasa Ic
Maja Trawińska klasa Id
III miejsce
Monika Szatkowska klasa Ia
Igor Dendura klasa Id
Klasy drugie
I miejsce
Karolina Kociuba klasa IIc
Filip Bentkowski IIa
II miejsce
Martyna Olszyk klasa IIB
Martyna Sobol klasa IIb
Klasy trzecie
I miejsce
Wiktoria Rajchel klasa IIIb
II miejsce
Wiktoria Kosturska klasa IIIB
III miejsce
Dawid Janiczek klasa IIIa

ZOBACZ ZDJĘCIA


 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

10 kwietnia 2015r.

I miejsce:
Jagoda Niedziela klasa IIIc

II miejsce:
Paulina Turopolska
klasa IIIc
Krystian Tocki klasa IIIa
III miejsce
Wiktoria Rajchel klasa IIIb
Dawid Janiczek klasa IIIa

 


 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
"TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

17 marca 2015r.

      Dnia 17 marca świetlica szkolna przygotowała pokaz multimedialny pt. „Tradycje i Obrzędy Świąt Wielkanocnych”,  dla klas III. Uczniowie podczas prezentacji zaznajomili się z historią i ciekawostkami związanymi z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.
       W związku z prezentacją 31 marca odbył się pisemny konkurs wiedzy o zwyczajach i obrzędach Świąt Wielkanocnych. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą, otrzymają  pozytywne oceny z religii.   


 

WARSZTATY PISANKOWE

16 - 20 marca 2014 r.

 

      W dniach 16 – 20 marca w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty pisankowe. Na zajęciach dzieci zapisane do świetlicy nauczyły się wykonywania pisanek różnymi technikami. Dzieci bardzo chętnie wykonywały powierzone im zadanie,
a efekty ich pracy widać poniżej.ZOBACZ ZDJĘCIA


 

TURNIEJ WARCABOWY

12 - 13 marca 2014 r.

 

      W dniach 12 – 13marca w świetlicy szkolnejodbył się II Turniej Warcabowy dla uczniów klas I – III zapisanych do świetlicy. Do zawodów zgłosiło się 8 uczestników.
Do ścisłego finału zakwalifikowali się uczniowie:
Filip Zięba IIa
Paulina Rajchel IIIa
Wiktoria Kosturska IIIb
Konrad Zabagło IIIa
W piątek 13 marca odbył się finał turnieju. Po zaciętej i wyrównanej walce pierwsze miejsce zajęli: Filip Zięba i Konrad Zabagło. Drugie miejsce wywalczyła  Wiktoria Kosturska, zaś na trzecim miejscu zawody ukończyła  Paulina Rajchel.

 ZOBACZ ZDJĘCIA

 LAUREACI KONKURSU ZIMA UKRYTA W ORIGAMI

18 grudnia  2014 r.


 

W grudniu 2014 roku świetlica szkolna zorganizowała kolejną edycję Szkolnego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Zima ukryta w origami”. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach uczestnicy wykazali się wielką wyobraźnią, kreatywnością i starannością.

Po burzliwych obradach, jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsca: Kalina Łybyk (1b), Alan Kasprzak (2c), Karolina Kociuba (2c)
II miejsca: Wiktoria Rajchel (3b), Gabriel Pasławski (3c)
III miejsca: Wiktoria Usyk (1d), Julia Wątor (2a)

 ZOBACZ ZDJĘCIA


 

LAUREACI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ BAJKOWY

20 listopada 2014 r.


 

Klasy I:
Bąk Jakub klasa Ia
Łybyk Kalina klasa Ib
Wronowska Zuzanna klasa Ic
Usyk Wiktoria klasa Id
Klasy II:
Fedorowicz Wiktoria klasa IIa
Silarska Natalia klasa IIb
Celon Leura klasa IIc
Klasy III:
Zabagło Gabriela klasa IIIa
Fedoryszak Martyna klasa IIIb
Rettinger Katarzyna klasa IIIc


ZOBACZ ZDJĘCIADNI POSTACI Z BAJEK

20 listopada 2014 r.

 

       Dnia 18 listopada  w świetlicy szkolnej odbył się konkurs znajomości bajek dla klas III. Rozpoczęliśmy od prezentacji postaci z bajek, za które przebrane były dzieci. Następnie reprezentanci poszczególnych klas III wzięli udział w konkursie, który polegał na rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów i odpowiadaniu na wiele pytań związanych ze światem bajek. Najlepszą znajomością bajek wykazała się klasa IIIa, tuż za nimi różnicą tylko 2 punktów była klasa IIIb, trzecie miejsce zajęła klasa IIIc.

        W czwartek 19 listopada do rywalizacji przystąpiły klasy drugie. W tych klasach pierwsze miejsce zajęła IIb, tuż za nią różnicą 0,5 punkta była klasa IIc, trzecie równie zaszczytne miejsce zajęła klasa IIa.
        W ostatnim dniu zmagań 20 listopada świetlicę odwiedziły klasy pierwsze. W tej kategorii najlepsza okazała się klasa Id, na drugim miejscu była klasa Ib oraz Ic, klasa Ia zakończyła rywalizację na miejscu trzecim.

        Podczas wszystkich trzech dni dzieci były bardzo aktywne, kreatywne, otwarte i wesołe a przygotowane zabawy sprawiły im wiele radości.  


ZOBACZ ZDJĘCIA 

WARSZTATY Z ORIGAMI

30 października 2014 r.

 

        Dnia 30.10.2014 roku w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty z origami, które były kontynuacją zajęć przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym. Dzieci bardzo chętnie uczyły się „wyczarowywać” z papieru różne kształty i zwierzęta. Efekty naszej pracy widać poniżej 

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA KLAS I - III
"JESIEŃ UKRYTA W ORIGAMI"

20 pażdziernika 2014r.

1 miejsce
Karolina Kociuba klasa IIc
2 miejsce

Alan Kasprzyk klasa II c
3 miejsce

Julia Wątor klasa II a
Wyróżnienia otrzymali:
Mikołaj  Dziedzic klasa Ia
Dominik Kucaba klasa Ia

Tomasz Preisner klasa Ib
Emilia Otta klasa IIc
Wiktoria Rajchel klasa IIIb