Konkurs

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku uzyskała akceptację do wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2023, w kwocie 12000 w podziale na kierunek interwencji 3.2. – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych .

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESKU PROMUJĄCY CZYTELNICTWO: „OKŁADKA DO KSIĄŻKI”

Organizator konkursu:

 • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Lesku

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie aktywności i kultury czytelniczej,
 • pobudzanie wyobraźni i fantazji czytelnika,
 • propagowanie literatury dla dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się poprzez kreację artystyczną,
 • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

Tematyka : Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej  okładki  swojej ulubionej książki wypożyczonej w bibliotece szkolnej.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest dobrowolny dla uczniów i ma charakter jednoetapowy.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
 3. uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
 4. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej
 5. Czas trwania: od 24.05. 2023 r. do 7.06. 2023r. Prace należy składać w bibliotece szkolnej.
 6. Prace powinny spełniać następujące kryteria:

maksymalny format: A-4, dowolna technika plastyczna płaska (witraż, kolaż, wyklejanka, wydzieranka, mozaika, ołówek, itp.),materiały dowolne (sznurki, papier, szmatki, bibuła, itd.), na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, klasę, tytuł pracy, tytuł i autora książki, której praca dotyczy.

       5.  Ocenie podlegać będą:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • ciekawy pomysł, oryginalność,
 • samodzielność wykonania,
 • walory artystyczne-estetyka wykonania.
 • Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja w składzie: Dorota Lasota- przewodnicząca, Anna Rajchel, Ewa Kardasz, Anna Krzywińska – członkowie komisji.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15.06.2023r. na stronie internetowej szkoły.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz dodatkowe oceny z plastyki.
 • Wręczenie nagród nastąpi w klasie podczas lekcji z wychowawcą.
 • Zestawienie obejmujące wszystkich nagrodzonych uczniów wraz z informacją potwierdzającą odbiór nagród książkowych, które otrzymali ( tytuł książki oraz imię i nazwisko autora ) będzie stanowić część dokumentacji konkursowej.

 Wszystkim uczniom życzymy powodzenia

Podobne wpisy