zamknij wyszukiwarke

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

 1. Home
 2. >
 3. Polityka RODO

Polityka RODO

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku, ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, prowadzony jest monitoring wizyjny.

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku z siedzibą w Lesku przy ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 2. W Szkole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesko.pl
 3. Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  • 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)
 4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.
 5. Nagrania z monitoringu są przechowywane do 14 dni.
 6. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.
 7. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Ogólna polityka informacyjna

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań, które wykonuje Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, z siedzibą pod adresem: ul. Smolki 2, 38-600 Lesko (dalej: Szkoła). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Znajdują one zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Szkoła przetwarza moje dane osobowe?

Szkoła przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, w imieniu której obowiązki administratora pełni Dyrektor Szkoły. Szkoła odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Szkołą za pomocą poczty email: dyrektor@splesko.pl lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@lesko.pl,  Inspektorem ochrony danych jest: Pan Daniel Panek

W jakim celu Szkoła przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu:

 • prowadzenia spraw z zakresu:
  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki,
  • umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,
  • kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
  • sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły,
 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Szkoły

Kto jest odbiorcą moich danych?

Szkoła nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Szkoła powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Szkołę?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Szkole, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Szkoła narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy fakultatywne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa o oświatowego.

Skąd Szkoła ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Dyrektora. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Szkoła ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Szkołę z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczeń, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Szkoła zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Szkoły w każdej chwili. Szkoła rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jego imieniu: w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osobę Zainteresowaną ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osobę Zainteresowaną listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osobę Zainteresowaną, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osoba Zainteresowana listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osobę Zainteresowaną powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Szkoły lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@lesko.pl. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Szkołę żądania Osobę Zainteresowaną.

Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Szkołę.

W imieniu Szkoły Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osobę Zainteresowaną.

 • Szkoła nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 • Właściwym dla Szkoły organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@lesko.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Skip to content