zamknij wyszukiwarke

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

 1. Home
 2. >
 3. Rada rodziców

Rada rodziców

Rada Rodziców 2023/2024

Przewodniczący

Magdalena Cymerman Kowalik

Zastępca

Anna Hańczuk

Członek

Kinga Brajewska

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł.

Każde kolejne dziecko zniżka 50%

Płatna do 31 grudnia 2023 r.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

71 1020 2980 0000 2802 0117 4416

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Przeznaczenie składki:

 • dofinansowanie wycieczek klasowych;
 • dofinansowanie uczniowskich imprez szkolnych;
 • dofinansowanie konkursów ogólnoszkolnych
 • dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych;
 • dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów.
 • upiększanie sal lekcyjnych
 • renowacja urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz pracowni przedmiotowych
 • inne wydatki na rzecz całej klasy i szkoły

Zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

Jej kadencja trwa jeden rok szkolny.

Współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole. 

Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 

Może ona podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Kompetencje Rady Rodziców

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 • w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin…
 • fundusze, o których mowa powyżej, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 • może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, a także o zniesienie tego obowiązku.
 • wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
Skip to content