zamknij wyszukiwarke

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

  1. Home
  2. >
  3. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP w Lesku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła mieści się w dwóch budynkach przy ul. Smolki 2.  ul. Mickiewicza 16.
  2. W budynku przy ul. Mickiewicza 16 znajduje się podjazd dla wózków i winda 
  3. W budynku przy ul. Smolki 2  znajduje się winda.
  4. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Każdy budynek posiada oznakowane drogi i wyjścia ewakuacyjne.
  5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  6. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych przeznaczony dla pracowników.
  7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Dostępność wejścia

Do budynku szkoły przy ul. Smolki 2 prowadzi jedno wejście główne i dwa wejścia boczne. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Winda ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich między piętrami.

Do budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 16 prowadzi jedno wejście główne i jedno wejście boczne. Pochylnia przy wejściu głównym do budynku ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Winda ułatwia poruszanie się między piętrami

Dostępność parkingu

Na terenie placów szkolnych znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

W budynkach znajdują się toalety, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy po wejściu do budynku

Osobą oddelegowaną do pomocy osobom niepełnosprawnym po wejściu do budynku jest woźna / woźny szkolny.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku

Dotarcie osoby niepełnosprawnej na piętra budynków możliwe jest przy wykorzystaniu wind dostępnych w obu budynkach.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną na adres:sekretarzsp@gmail.com, dostarczenie go pocztą do sekretariatu szkoły (Lesko ul. Smolki 2; 38-600 Lesko) lub wypełnienie na miejscu.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

Skip to content