zamknij wyszukiwarke

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

  1. Home
  2. >
  3. Regulamin ZFŚS

Regulamin ZFŚS

UWAGA! ZMIANA WZORÓW OŚWIADCZEŃ O DOCHODACH I WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE SOCJALNE

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

ROZDZIAŁ I

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU

I. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz.U.2012.592)

II. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2006.97.674)

III.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (D.U. nr 55, poz. 234 i z 1994 r. nr 43, poz. 163)

IV. Wewnętrzny regulamin działalności socjalnej jednostki

ROZDZIAŁ II

ZASADY FINANSOWANIA I TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 1

I. Zasady finansowania i tworzenia Funduszu określa rozdział 2.ustawy o zfśs

II. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez szkołę (placówkę) na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

III. Kwota naliczonego odpisu na ZFŚS na dany rok kalendarzowy podlega podziałowi na realizację:

1. Świadczeń urlopowych dla nauczycieli zgodnie z art. 53. ust. 1a Karty Nauczyciela,

2. Świadczeń socjalnych

2. Pomocy mieszkaniowej

IV. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z ustawą na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

V. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

VI. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

ROZDZIAŁ III

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 2

I. Ze świadczeń Funduszu na mocy przepisów ustawy mogą korzystać:

1. pracownicy i ich rodziny,

2. emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny

3. członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach byłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej, osoby przebywającej na świadczeniu kompensacyjnym.

II. Do uprawnionych członków rodzin zalicza się:

1.pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo (w wieku do 18 lat, a jeżeli się uczą – do czasu ukończenia 25 lat) – bez względu na pobieranie lub nie pobieranie zasiłku rodzinnego,

2. dzieci współmałżonków (w wieku do 18 lat, a jeżeli się uczą – do czasu ukończenia 25 lat) – bez względu na pobieranie lub nie pobieranie zasiłku rodzinnego,

3. współmałżonkowie,

4. osoby wymienione w ppkt. 1 i 2 będące inwalidami I i II grupy – bez względu na wiek.

ROZDZIAŁ IV

PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 3

Środki Funduszu przeznacza się na:

I. Wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli zgodnie z art. 53. ust. 1a Karty Nauczyciela,

II. Dofinansowanie i finansowanie

1. ulgowych świadczeń i usług (przyznawanych według kryterium socjalnego ;dochodowego) na wniosek osoby uprawnionej

a) kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży

b)pomocy materialnej w formie:

– rzeczowej

– finansowej (zapomogi związane trudną sytuacją materialną oraz zapomogi losowe i zdrowotne )

– paczek dla dzieci do lat 15-tu (do końca roku kalendarzowego ,w którym dziecko ukończyło 15 lat )

– świadczenia pieniężnego do dwóch razy w roku.

c) wycieczek, pikników, festynów, biletów do kina i teatru, imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych przez zakład pracy dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

2. świadczeń ogólnodostępnych

a)według kryteriów określonych w dalszej części regulaminu

– pożyczek zwrotnych i zapomóg bezzwrotnych na cele mieszkaniowe

ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ NA CELE SOCJALNE

I. Świadczenia z Funduszu będą realizowane tylko do wysokości posiadanych środków

§ 5

I. Ulgowe świadczenia i usługi przyznawane będą wg stawek określonych w tabeli dopłat, (zał. nr 5) na wniosek osoby uprawnionej, według następujących kryteriów:

1.O dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży można ubiegać się 1 raz w roku;

2. O pomoc rzeczową (zakup odzieży, żywności, lekarstw, artykułów gospodarstwa domowego, opału) lub finansową ze względu na bardzo trudną sytuację materialną i życiową można ubiegać się 1 razy w roku

-zapomogi losowe przyznawane będą w sytuacji losowej spowodowanej działaniem sił przyrody (pożar, powódź, inne klęski żywiołowe ), lub działaniem ludzi (kradzież, włamanie) pod warunkiem, ze zachowane są przesłanki losowości zdarzenia (nieprzewidywalności)

3. O zapomogi zdrowotne można ubiegać się w przypadku ciężkiej bądź przewlekłej choroby i rekonwalescencji trwającej ponad 1 miesiąc 1 raz w roku

a) w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyznać zapomogę zdrowotną częściej niż 1 raz w roku

b) w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może zwiększyć kwotę zapomogi przewidzianej w tabeli

4.O paczki dla dzieci można ubiegać się 1 raz w roku – wniosek należy złożyć do dnia 31 października

5.O świadczenie pieniężne (inne niż wymienione w punkcie 1-3) można ubiegać się do 2 razy w roku (maj, październik)– wnioski należy składać odpowiednio do 31 maja, 31 października

II. LCESiP powołane do obsługi szkół powinno wypłacić pieniądze do dwóch tygodni od złożenia przez dyrektora kompletu dokumentów przyznających świadczenie.

§ 6

I. Bezwzględne pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń mają osoby, którym zdarzył się wypadek losowy.

II. Zapomogi oraz pomoc rzeczowa przyznawana będzie :

1. osobom o szczególnie niskich dochodach,

2. osobom samotnie wychowującym dzieci,

3. osobom utrzymującym dzieci niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki i leczenia,

4. osobom wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone.

5. w pozostałych przypadkach o kolejności przyznawania zapomóg decyduje termin złożenia wniosku

§ 7

I. Podstawą przyznania ulgowych świadczeń i usług oraz pomocy na cele mieszkaniowe jest złożenie wniosku ( zał. nr 2) oraz oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, brak wymaganych dokumentów jest podstawą odmowy przyznania świadczenia

§ 8

I. Każdy uprawniony do korzystania ze świadczeń Funduszu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dochodach brutto (zał. nr 1) w terminie do 30 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni. (odmowa przedłożenia dokumentów potwierdzających tę sytuację przez uprawnionego stanowi podstawę odmowy przyznania świadczenia przez pracodawcę).

1. dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, stanowi dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Osoba uprawniona jest zobowiązana ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów brutto (zgodnie z rocznym rozliczeniem PIT złożonym w Urzędzie Skarbowym)uzyskiwanych przez wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.

§ 9

I. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd albo wykorzystała przyznane środki z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem, traci prawo do korzystania ze środków funduszu przez dwa kolejne okresy, na jakie można otrzymać dane świadczenie lub pomoc. Ponadto jest obowiązana do zwrotu otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.

II. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. Odmowa przyznania świadczenia dla osób uprawnionych nie wymaga uzasadnienia a decyzja dyrektora odmawiająca świadczenia jest ostateczna.

Negatywnie zaopiniowane wnioski osób uprawnionych ubiegających się o świadczenie nie wymagają uzasadnienia, a decyzja dyrektora odmawiająca świadczeń jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE

§ 10

I. Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe może być:

1.zwrotna tzw. pożyczka na cele mieszkaniowe

a) remont i modernizację mieszkania lub domu (do 10 000 złotych)

b) zakup mieszkania lub domu na własność, (do 12 000 złotych)

c) budowę własnego domu jednorodzinnego. (do 15 0000 złotych)

2. bezzwrotna tzw. zapomoga na cele mieszkaniowe

a) remont i modernizację mieszkania lub domu (do 3000 złotych)

b) zakup mieszkania lub domu na własność, (do 4000 złotych)

c) budowę domu jednorodzinnego na własność. (do 5000 złotych)

II. Z pożyczki zwrotnej na budowę domu lub wykup mieszkania oraz pożyczki bezzwrotnej można korzystać tylko raz.

III. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe wymagają poręczenia co najmniej dwóch czynnych pracowników szkoły lub emerytów objętych opieką ZFŚS SP w Lesku.

IV. Bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe ze środków Funduszu może być udzielona osobie uprawnionej, w uzasadnionych wypadkach losowych (utrata mienia w wyniku pożaru, zalania lub innych klęsk żywiołowych). Decyzję taką wydaje dyrektor po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

V. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest posiadanie własnego mieszkania lub domu bez względu na tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu.

VI. Częstotliwość przyznawania pożyczek zależna jest od wielkości środków Funduszu.

VII.W przypadku ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe – z wyjątkiem pożyczek na remont i modernizację mieszkań lub domów – osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki np. uwierzytelniona kserokopia zezwolenia na budowę, przebudowę mieszkania lub domu, zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji lub inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach pracodawca uzna za konieczne.

VIII. Przyznanie pożyczki następuje na podstawie złożonego wniosku uprawnionego, wg załącznika nr 3 (dla pracowników czynnych) lub nr 4 (dla emerytów)do regulaminu i innych wymaganych dokumentów wymienionych w regulaminie.

IX. Warunkiem złożenia wniosku i przyznania kolejnej pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.

X. Przyznawanie pożyczek następuje w kolejności składania wniosków wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

XI. O kolejności przyznawania pożyczek decyduje data złożenia wniosku.

XII..Dopuszcza się przyznanie pożyczki poza kolejnością w przypadkach losowych.

XIII..Decyzję o przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w szkole.

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI SPŁATY I UMORZENIA POŻYCZEK

§11

I.Pomoc przeznaczona na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej wysokość, charakter zwrotny i bezzwrotny, możliwość zawieszania lub wydłużania okresu spłaty oraz możliwość umorzenia w całości przyznanej pomocy, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych.

II. Pożyczka może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty (maksymalnie na 3 miesiące) w zależności od sytuacji materialnej, życiowej i mieszkaniowej pożyczkobiorcy po spełnieniu warunków określonych w umowie z pożyczkobiorcą.

III. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 1 % rocznie.( Odsetki nalicza się od daty rozpoczęcia spłaty pożyczki, a rozpoczęcie spłaty następuje w następnym miesiącu od daty otrzymania pożyczki.)

IV. Spłata pożyczki jest uregulowana w umowie (maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 36 miesięcy).

V. Umorzenie całości lub części udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe może być zastosowane do pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej spłatę zadłużenia.

VI. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z oprocentowaniem w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 K.P. z winy pracownika lub art. 26.1 K.N.

VII. W przypadku rozwiązania umowy o prace przez pracownika za wypowiedzeniem albo przez pracodawcę, pracownik może ubiegać się o zgodę na spłacenie pożyczki (w ratach)co miesiąc na konto bankowe w terminie do 10 następnego miesiąca.

VIII. W pozostałych przypadkach rozwiązania lub zawieszenia umowy o pracę spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie o pożyczkę.

IX. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli.

ROZDZIAŁ VIII

ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§12

I. Plan rzeczowo – finansowy opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi związkami zawodowymi.

II. Decyzje w sprawie przyznania ulgowej usługi lub świadczenia dofinansowywanego z Funduszu wymagają uzgodnienia z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w szkole.

III. Dyrektor szkoły prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników szkoły, w których ewidencjonuje wysokość i rodzaj przyznanych osobom uprawnionym świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

I. Postanowienia regulaminu powinny być podane do wiadomości w sposób przyjęty w szkole wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.

II. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

III. Działalność socjalna szkoły prowadzona jest w oparciu o przywołane wcześniej przepisy prawa, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony roczny plan finansowy.

IV. Środkami Funduszu administruje Dyrektor szkoły

V. Zmiany w treści regulaminu Funduszu wprowadza się każdorazowo aneksem, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

VI. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2014 r.

VII. Traci moc regulamin ZFŚS w Szkole Podstawowej w Lesku z dnia 1 czerwca 2013 r.

VIII. Treść regulaminu uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi

W uzgodnieniu:

……………………………………..

(pieczęć i podpis Zarządu Oddziału ZNP)

………………………, dnia………….2014 r.

……………………………………………….

(pieczęć i podpis KZ NSZZ „Solidarność”

………………………, dnia………….2014 r.

……………………………………………….

(pieczęć i podpis Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników

Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Lesko)

………………………, dnia………….2014 r.

Zatwierdził

Dyrektor

……………………………………….

(data i podpis)

Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

z dnia ………………………..

OBOWIĄZUJĄCE OŚWIADCZENIE W ANEKSIE NR 4

OŚWIADCZENIE

O UZYSKANYCH DOCHODACH WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zatrudnienia ………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia …………….. roku moja rodzina składała się z ……………. osób i uzyskała niżej wymienione dochody:

Lp. Imię i nazwisko Członkowie rodziny/wraz z datą urodzenia dzieci Nazwa szkoły, uczelni, rok nauki dziecka w roku szkolnym Kwota dochodu brutto w oparciu o zeznanie podatkowe za ………. r. (bez kosztów uzyskania b-c)
1   wnioskodawca X  
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8     Razem dochód:  

Średni miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie wynosi ………………………..…zł. Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że wyżej podane informacje są zgodne z prawdą ……………………………………………………………….(Data i podpis wnioskującego)

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

z dnia ………………………..

OBOWIĄZUJĄCE WNIOSKI W ANEKSIE NR 4

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

Imię i nazwisko wnioskodawcy – …………………………………………………………………………………………

Miejsce pracy – …………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania – …………………………………………………………………………………………

Proszę o przyznanie

świadczenia socjalnego ………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj świadczenia)

liczba osób ………………………………………………………………………………………………………

Lesko, dnia ………………………………………………………………………….

(Data i podpis wnioskodawcy)

Adnotacje o przyznaniu świadczenia i dofinansowanie z Funduszu:

Przyznano ………………………………………. na kwotę …………………………………………………….. złotych

Lesko, dnia …………………………………………… …………………………………………………….

(data i podpis dyrektora)

Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

                                                                                                z dnia ………………………..

Umowa pożyczki mieszkaniowej dla pracowników czynnych

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Umowa Nr………..

zawarta w dniu ……………. …r. pomiędzy:

Szkołą Podstawową im.Wincentego Pola w Lesku zwaną w dalszej części Umowy Pożyczkodawcą, reprezentowanym przez ……………………………………. ..

a jej Pracownikiem…………………………………………………. zamieszkałym w ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………….., zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą.

§ 1

Działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2012.592) oraz zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie …………… zł(słownie:…………………. ………….złotych) z przeznaczeniem całej kwoty na ………………………………………………………….

§ 2

1. Pożyczka zostanie wydana Pożyczkobiorcy (wpłata na konto Pracownika ), niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez Strony.

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1 % w stosunku rocznym.

§ 3

1. Umowa pożyczki obowiązuje od dnia ……… do ………….. r.

2. Zwrot pożyczki wraz z odsetkami zostanie dokonany w ……. równych miesięcznych ratach po ………. zł, poczynając od dnia …………… r.

3. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do comiesięcznego potrącania należnych rat wraz z oprocentowaniem z przysługującego Pożyczkobiorcy wynagrodzenia za pracę, zgodnie z zapisem § 3 ust. 2.

4.Wszelkie obowiązki związane z wypłatą i spłatą pożyczki, w imieniu Pracodawcy wykonuje LCESiP w Lesku

§ 4

Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

· rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę,

· rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pożyczkobiorcy,

· stwierdzenia, że pożyczka została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych,

§ 5

1. W przypadku rozwiązanie umowy o pracę przez Pracodawcę bez winy Pracownika, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dalszej spłaty rat pożyczki zgodnie z § 3 ust. 2 na konto bankowe Funduszu …………… w terminie do dnia 5 każdego miesiąca.

2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 6

Poręczyciele wyrażają zgodę na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z ich miesięcznych wynagrodzeń w przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią ……………………………………. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 7

Wszelkie zamiany niniejszej Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Poręczyciele pożyczki:

1) Pan/Pani …………………….. zam. …………………….. Nr dowodu osobistego ………….., wydanego przez …………………………

2) Pan/Pani …………………….. zam. …………………….. Nr dowodu osobistego ……………, wydanego przez …………………………

…………………………………………           ………………………………………..

       (poręczyciel)                                     (poręczyciel)

…………………………………………           ………………………………………..

      (pożyczkodawca)                              (pożyczkobiorca)

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów

……………………………………………………..

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

………………………………………………….

(dyrektor szkoły)

Osoba odpowiedzialna za terminowe i prawidłowe potrącanie rat pożyczki w imieniu LCESiP

…………………………………………………………
Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

z dnia ………………………..

Umowa pożyczki mieszkaniowej dla emerytów i osób przebywających na świadczeniu kompensacyjnym

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Umowa Nr………..

zawarta w dniu ……………. …r. pomiędzy:

Szkołą Podstawową im.Wincentego Pola w Lesku zwaną w dalszej części Umowy Pożyczkodawcą, reprezentowanym przez ………………………….. ..

a jej Emerytem…………………………………………………. zamieszkałym w ……………………………….. legitymującym się dowodem osobistym seria ……. nr ………….., zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą.

§ 1

Działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2012.592) oraz zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie ………………zł(słownie……………………………….złotych) z przeznaczeniem całej kwoty na ………………………………………………………….

§ 2

1. Pożyczka zostanie wydana Pożyczkobiorcy (wpłata na konto Emeryta nr…………………………………………………. )lub gotówką (wyłącznie w przypadku braku konta), niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez Strony.

2. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 1 % w stosunku rocznym.

§ 3

1. Umowa pożyczki obowiązuje od dnia ……… do ………….. r.

2. Zwrot pożyczki wraz z odsetkami zostanie dokonany w ……. równych miesięcznych ratach po ………. zł, poczynając od dnia …………… r.

3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do comiesięcznej wpłaty należnych rat wraz z oprocentowaniem na konto ZFŚS SP W Lesku nr60 8642 1012 2003 12057188 0034, zgodnie z zapisem § 3 ust. 2.

§ 4

1.Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

· stwierdzenia, że pożyczka została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych,

§ 5

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 6

1. Poręczyciele zobowiązują się na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z ich miesięcznych wynagrodzeń – pracownicy czynni lub na konto ZFŚS SP W Lesku nr……………………………………….- emeryci, w przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią ……………………………………. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 7

Wszelkie zamiany niniejszej Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Poręczyciele pożyczki:

1) Pan/Pani …………………….. zam. …………………….. Nr dowodu osobistego ………….., wydanego przez …………………………

2) Pan/Pani …………………….. zam. …………………….. Nr dowodu osobistego ……………, wydanego przez …………………………

…………………………………………  
            (poręczyciel)

………………………………………..
  (poręczyciel)          

…………………………………………
      (pożyczkodawca)

………………………………………..
(pożyczkobiorca)       

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów

……………………………………………………..

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

………………………………………………….

(dyrektor szkoły)

Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

z dnia ………………………..

OBOWIĄZUJĄCA TABELA DOPŁAT W ANEKSIE NR 4

Tabela dofinansowania z ZFŚS

Wysokość

dochodu

% dopłaty Kwota dofinansowania
Zapomogi

Kolonie, obozy

(na każde dziecko)

losowe zdrowotne
min max min max
od do Świadczenie rzeczowe Wycieczki, festyny, pikniki, imprezy sportowo – rekreacyjne, bilety Paczki Ekwiwalent pieniężny
  1000 zł. 100 100 100 100 1500 zł. 2500 zł. 700 zł. 1400 zł. 400 zł.
1000 zł. 1500 zł. 90 95 95 90 1300 zł. 2300 zł. 600 zł. 1200 zł. 360 zł.
1500 zł. 2000 zł. 80 90 90 80 1100 zł. 2100 zł. 500 zł. 1000 zł. 320 zł.
2000 zł. 3000 zł. 70 85 85 70 900 zł 1900 zł. 400 zł. 800 zł 240 zł.
powyżej 3000 zł. 55 70 70 55 500 zł. 800 zł. 200 zł. 400 zł. 120 zł.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2014

Aneks nr 2 do Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

z dnia 02.05.2019 r,.

§ 1

W ROZDZIALE V w § 8 wprowadza się pkt II w brzmieniu

II. W razie powzięcia wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością danych osobowych podanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, Pracodawca może żądać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności zaświadczenia z banku lub deklaracji PIT. W tym celu Pracodawca wzywa wnioskodawcę na piśmie do przedłożenia dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W ROZDZIALE V wprowadza się § 10 w brzmieniu

I. Do przetwarzania danych osobowych, w tym o stanie zdrowia Uprawnionych uprawniona jest wyłącznie osoba, której udzielono pisemnego upoważnienia do przetwarzania tych danych osobowych. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Aneksu regulaminu. Upoważnienia są ewidencjonowane w ewidencji upoważnień.

II. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązana do zachowania danych osobowych o stanie zdrowia Uprawnionych w tajemnicy, w związku z czym przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych jest ona obowiązana do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Aneksu regulaminu.

§ 2

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 06.05.2019 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Aneks nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

z dnia 21 listopada 2023 r.

§1

W ROZDZIALE IV  § 3 pkt II  ust. 1a tiret 3 otrzymuje brzmienie

– raz w roku w grudniu świadczenia pieniężnego dla dzieci do lat 15-tu (tzw. mikołajkowego do końca roku kalendarzowego ,w którym dziecko ukończyło 15 lat )

§2

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie

§3

Aneks wchodzi w życie z dniem 24.11.2023 r.

Uzgodniono ze Związkami Zawodowymi


Aneks nr 4 do Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku

z dnia 27.02.2024 r.

§1

W ROZDZIALE V  § 5 pkt II 

ust. 4 otrzymuje brzmienie

– O świadczenie pieniężne dla dzieci do lat 15-tu (tzw. mikołajkowego do końca roku kalendarzowego ,w którym dziecko ukończyło 15 lat ) ubiegać się można 1 raz w roku.

ust. 5 otrzymuje brzmienie

– O świadczenia pieniężne (inne niż wymienione w punkcie 1-3) można ubiegać się składając wniosek (zgodnie ze wzorem) do 30 kwietnia.

  1. Wprowadza się wzór Oświadczenia o uzyskanych dochodach jak w załączniku nr 1 do aneksu
  2. Wprowadza się wzór wniosków o dofinansowanie z ZFŚS jak w załączniku nr 2 do aneksu
  3. Wprowadza się wzór tabeli dofinansowania z ZFŚS jak w załączniku nr 5 do aneksu§2

§2

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie

§3

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.

Uzgodniono ze Związkami Zawodowymi

Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

OŚWIADCZENIE

O UZYSKANYCH DOCHODACH WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia …………….. roku moja rodzina składała się z ……………. osób i uzyskała niżej wymienione dochody:

L.P

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

Uzyskiwanie dochodu ze stosunku pracy

Kwota dochodu brutto w oparciu o zeznanie podatkowe za ………. r.

(bez kosztów uzyskania b-c)

Działalność gospodarcza

 

Praca za granicą

 

Emerytura, renta

 

Zasiłek

Alimenty stypendia

 

Gospodar-stwo rolne

Świadczenie 800+

 

1

                     

2

                     

3

                     

4

                     

5

                     

Średni miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie wynosi ………………………..…zł.

Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że wyżej podane informacje są zgodne z prawdą                                                        

   ……………………………………………………………….(Data i podpis wnioskującego)

Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

                                                                                                z dnia ………………………..

 Tabela dofinansowania z ZFŚS

Wysokość

dochodu

% dopłaty

Kwota dofinansowania w zł.

 

Zapomogi

Kolonie, obozy

(na każde dziecko)

 

losowe

zdrowotne

 

min

max

min

max

 

od

do

Wycieczki, festyny, pikniki, imprezy sportowo – rekreacyjne, bilety

Świadczenie pieniężne dla dzieci do 15 roku życia

Świadczenie pieniężne

 

do 4000zł.

100

100

100

1500

2500

700

1400

400

 

4001 zł.

5500 zł.

90

90

90

1100

2100

500

1000

320

 

powyżej 5501

80

80

80

500

800

400

800

220

 

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

Lesko, dnia ………………………….

…………………………………………………………………………..

(Nazwisko i imię)

…………………………………………………………………………..

(adres)

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:

Rodzaj świadczenia

Zaznacz wybrane świadczenie wstawiając znak X

Świadczenie pieniężne (czerwiec)

 

Świadczenie pieniężne (grudzień)

 

Świadczenie pieniężne dla dzieci do 15 roku życia

 

………………………………..……….…………

(podpis)

——————————————————————————————————————————————————————————-

Przyznano świadczenie zgodnie z regulaminem

…………………………………………………………….

(data i podpis dyrektora)

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS SP W Lesku

Lesko, dnia ………………………….

…………………………………………………………………………..

(Nazwisko i imię)

…………………………………………………………………………..

(adres)

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:

Rodzaj świadczenia

Zaznacz wybrane świadczenie wstawiając znak X

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka

 

Pożyczka mieszkaniowa

 

Zapomoga losowa

 

Zapomoga zdrowotna*

 

* w przypadku zapomogi zdrowotnej należy załączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie

………………………………..……….…………

(podpis)

——————————————————————————————————————————————————————————-

Przyznano świadczenie zgodnie z regulaminem

…………………………………………………………….

(data i podpis dyrektora)

Pliki do ściągnięcia

Skip to content