zamknij wyszukiwarke

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

 1. Home
 2. >
 3. Pedagog

Pedagog

Godziny pracy pedagoga oraz psychologa szkolnego 2023/2024

PEDAGOG SZKOLNY / PEDAGOG SPECJALNY

mgr Sylwia Górecka

poniedziałek: 7.45 – 11.45

wtorek: 9.40 – 13.40

środa: 8.00 – 10.45; 12.30-13.45

czwartek: 9.40 – 13.40

piątek: 8.00 – 10.45; 12.30-13.45

Piątek godzina dostępności 13.45-14.45

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Radosław Buksztel

poniedziałek: 8.15 – 13.15 12.15 – 13.15

środa: 8.15 – 12.15

Środa godzina dostępności 13.15-14.15

PSYCHOLOG SZKOLNY / LOGOPEDA (ul. Smolki i ul. Mickiewicza)

mgr Edyta Burek

poniedziałek: 11.30 – 13.40

wtorek: 8.00 – 14.00 (ul. Mickiewicza)

środa: 8.00-9.00

czwartek: 8.45-10.45

godzina dostępności 14.25-15.25

piątek: 8.00-9.00; 10.45-11.45

Zadania pedagoga szkolnego

Zwróć się do pedagoga szkolnego lub psychologa, gdy:

 1. Masz problemy z nauką.

 2. Nie radzisz sobie w kontaktach rówieśniczych.

 3. Jesteś ofiarą agresji słownej, fizycznej.

 4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 5. Chciałbyś z kimś porozmawiać.

 6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

pedagog1

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

 1. Diagnozowanie warunków życia i nauki uczniów poprzez:
  • rozmowy z wychowawcami, uczniami, rodzicami
  • wywiady środowiskowe
  • kontakt z instytucjami wspierającymi prawidłowy rozwój  ucznia i jego rodziny
  • obserwacje i testy psychologiczne  w klasach I – III (rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się).
  • konsultacje i porady dla rodziców
 2. Porada w sprawie kierowania uczniów do PPP.
 3. Ścisła współpraca z nauczycielami, wychowawcami, higienistką szkolną, rodzicami.
 4. Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego- kontrola frekwencji.
 5. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez ankiety, wywiady.
 6. Porady indywidualne z uczniem.
 7. Ścisły kontakt z dyrektorem szkoły.

Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

 1. Dbanie o realizację zaleceń wydanych przez PPP w stosunku do uczniów mających wydane opinie lub orzeczenia – współpracaz wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem szkoły.
 2. Opieka nad uczniami wymagającymi wsparcia pedagoga.
 3. Uwzględnienie w planie pracy szkoły pomocy dla uczniów poprzez udział w zajęciach;
  • dydaktyczno – wyrównawczych
  • logopedycznych
  • rewalidacyjnych
  • korekcyjno – kompensacyjnych
  • kółkach zainteresowań.
 4. Współpraca z PPP.
 5. Konsultacje z rodzicami i porady dla uczniami.
 6. Uaktualnianie wykazu uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form pomocy.

Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 1. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
 2. Organizowanie i prowadzenie zespoły wychowawczego.
 3. Udzielanie indywidualnych porad nauczycielom, rodzicom., uczniom.
 4. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu przez nich trudności wychowawczych oraz w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ich dzieci.
 5. Aktywizowanie rodziców do pracy z dzieckiem w domu.
 6. Udzielanie pomocy, wsparcia nauczycielom w ich pracy z uczniem sprawiającym problemy dyd. – wychowawcze.
 7. Współpraca z nauczycielami w zakresie określania rodzaju trudności występującego u ucznia.
 8. Udział w godzinach wychowawczych.
 9. Prowadzenie pedagogizacji, konsultacji dla rodziców.
 10. Organizacja godzin wychowawczych prowadzonych przez pracowników PPP w Lesku.
 11. Zorganizowanie badań przesiewowych pod kątem ryzyka dysleksji uczniów klas I.
 12. Praca w zespołach opracowujących IPET

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli

 1. Szczególna opieka nad uczniami rozpoczynającymi naukę w naszej szkole.

 2. Prowadzenie pogadanek mających na celu;

  • promowanie zdrowego stylu życia

  • dostarczanie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu, papierosów, narkotyków na organizm człowieka.

  • uzależnienia od telefonu komórkowego i komputera.

  • kształtowanie umiejętności powstrzymywania własnej złości, agresji i radzenie sobie z agresją innych

  • kształtowanie i uświadamianie pozytywnych postaw społecznych (poszanowanie godności innych, szacunek do drugiego człowieka, tolerancji)

  • wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą umiejętności życiowych np. sposoby efektywnego uczenia się, asertywności, poznawania siebie i rozumienia innych , radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania i unikania konfliktów.

 3. Realizacja programu profilaktycznego antytytoniowego „Znajdź właściwe rozwiązanie” w klasie VI a.

 4. Konsultacje, porady dla rodziców.

 5. Porady indywidualne dla uczniów.

 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 7. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przyrody, pielęgniarka szkolną.

 8. Stały kontakt i współpraca z PPP, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, MGOPS.

 9. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 10. Udział w spotkaniach organizowanych na terenie MGOPS przez asystentów rodzin objętych ich wsparciem.

   

Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego programu profilaktyki

 1. Rozpoznawanie bieżących sytuacji trudnych i problemowych w szkole oraz interwencyjna pomoc w ich rozwiązywaniu.

 2. Udział w godzinach wychowawczych.

 3. Współpraca z wychowawcami w celu organizowania pomocy psych – ped. dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

 4. Konsultacje i porady dla rodziców rodziców.

 5. Udostępnienie posiadanych ankiet, kwestionariuszy i innych materiałów edukacyjnych do wykorzystania na godzinach wychowawczych.

 6. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły.

Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 1. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez:

  • kontakt z rodzicami

  • wychowawcami

  • kierownikiem świetlicy szkolnej

  • wywiady środowiskowe

 2. Współpraca z MGOPS, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia „SOS”, PCPR.

 3. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 4. Dbanie o dofinansowanie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 5. Organizowanie pomocy i opieki uczniom z rodzin wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych.

 6. Współpraca z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły celem organizacji czasu wolnego uczniom.

 7. Zorganizowanie akcji „Szlachetna paczka” dla rodzin mających trudną sytuacje materialną.

   

Organizacja pracy własnej

 1. Stała współpraca z dyr. szkoły, nauczycielami, higienistką szkolną i innymi pracownikami szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych  i opiekuńczych.
 2. Stała współpraca z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 3. Prowadzenie odpowiedniej do charakteru pracy dokumentacji.
 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego programu profilaktyki.
 6. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Organizacja pracy własnej.

Nowe zadania pedagoga w szkole

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 2. podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym: w klasach I – III szkoły podstawowej – obserwacje i testy pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

Przykładowe działania pedagogiczne to:

 • diagnoza pedagogiczna na podstawie standaryzowanych testów, sprawdzianów umiejętności;
 • ocena trudności wychowawczych, rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia itp. w ramach wielospecjalistycznej ocen
 • funkcjonowania ucznia dokonywanej przez zespół.

Zadania wynikające z zadań zespołu:

ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami jako zadanie wynikające z definicji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

 1. wspieranie mocnych stron uczniów.

Zadania wynikające z zadań zespołu:

 • ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.

Przykładowe działania:

 • rozwijanie predyspozycji i uzdolnień np. na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, zajęciach twórczego myślenia;

wystąpienie z propozycją do uprawnionych osób (nauczyciel, rodzice) o udzielenie uczniowi pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

Zadania wynikające z zadań zespołu:

określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tych dokumentach.

Uwaga! W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ich wymiar powinny być uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

 1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 2. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

 1. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 2. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Zadania wynikające z zadań zespołu:

 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (dotąd uwzględniane w definicji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • określenie w planie działań wspierających ucznia działań wspierających ich rodziców.

Przykładowe działania:

 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach dla nauczycieli i rodziców w formie porad konsultacji, warsztatów i szkoleń,

organizowanie klas terapeutycznych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistyczno – korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym zgodnie z kwalifikacjami pedagoga zatrudnionego w szkole do prowadzenia określonego typu terapii lub rodzaju zajęć. Uwaga! Mogą to być także zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne.

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

 1. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 2. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

 1. uwzględnione tych zadań w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym lub planie wsparcia ucznia o ile wymagają indywidualnego dostosowania do rozpoznanych potrzeb ucznia,
 2. przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu (nowe zadanie szkoły).

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu (o ile w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy)

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

Zadanie wynikające z zadań zespołu:

 • zaplanowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Uwaga! W przypadku braku doradcy zawodowego możesz wyznaczyć innego niż pedagog nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za realizację tego zadania.

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

Działania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej tj. – rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb ucznia wynikających z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Udział pedagoga w ewaluacji pracy szkoły i własnej pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

Zadania wynikające z zadań zespołu: dokonywanie oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

 • danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania (może być dokonana wcześniej),
 • pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym.

Przykładowe działania:

 • przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności, testów – diagnoza początkowa i końcowa,
 • analizowanie wyników nauczania,
 • wykorzystanie opinii nauczycieli, wychowawcy, specjalistów o zachowaniu ucznia

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Opracowanie przez nauczycieli i specjalistów indywidualnych programów edukacyjnych określających zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

Zadania wynikające z zadań zespołu:

 • dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Uwaga! Dyrektor szkoły ustala dla ucznia na podstawie zaleceń zespołu, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, z uwzględnieniem godzin będących w dyspozycji dyrektora na podstawie art. 42 ust. 2, pkt 2 KN. 

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

 1. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

Zadania wynikające z zadań zespołu:

opracowanie planu działań wspierających ucznia. Uwaga! Rozszerzono zadania o konieczność określenia zalecanych form, sposobu i czasu udzielania pomocy uczniom na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, u którego nauczyciele lub specjaliści stwierdzili potrzebę pomocy w wyniku rozpoznania możliwości psychofizycznych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, w tym szczególnych uzdolnień.

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

Współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły; poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

Współpraca z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, poprzez np.:

 • współdziałanie ze specjalistami z poradni w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców),
 • współorganizowanie form oddziaływań postdiagnostycznych – ustalenie w jakim zakresie pomoc jest udzielana na terenie szkoły, a w jakim w poradni,
 • współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;
 • organizowanie szkoleń przez placówki doskonalenia w zakresie niezbędnym do udzielenia uczniowi adekwatnych form wsparcia,
 • korzystanie z porad, konsultacji

Zadania pedagoga - dotychczasowe przepisy

dokumentowanie realizacji zadań w:

 • dzienniku,
 • dzienniku zajęć specjalistycznych (korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i innych, w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć i możliwych kwalifikacji pedagoga),
 • dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga,
 • dzienniku zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Wszystkie te dokumenty mogą być prowadzone w formie elektronicznej

Zadania pedagoga - znowelizowane przepisy

W tym zakresie pedagog ma te same zadania co do tej pory oraz te wynikające z zadań zespołu:

 1. dokumentacja potwierdzająca ocenę efektywności udzielonych przez pedagoga form pomocy dla poszczególnych uczniów – po zakończeniu jej udzielania,
 2. prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia – zakłada i prowadzi zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, gromadzonych w indywidualnej teczce dziecka;
 3. w przypadku powierzenia pedagogowi funkcji koordynatora pracy zespołu – prowadzenie dokumentacji jego działalności.
Skip to content