zamknij wyszukiwarke

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

 1. Home
 2. >
 3. Stołówka szkolna

Stołówka szkolna

Opłaty za wyżywienie należy dokonywać na konto bankowe wpisując w tytule przelewu :

Nazwa odbiorcy: Leskie Centrum Edukacji i Sportu.; ul .Parkowa 1, 38-600 Lesko

Nr rachunku odbiorcy: 50 1130 1105 0005 2489 2820 0009

Nazwa zleceniodawcy : imię i nazwisko  rodzica /opiekuna prawnego

Tytułem : ( W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka oraz wysokość opłaty za wyżywienie oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata )

Tytułem: ( imię i nazwisko dziecka)…………….; opłata za wyżywienie:……………..; miesiąc……………; Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku.

Wpłaty należy dokonywać odpowiednio wcześniej , by środki wpłynęły na konto bankowe najpóźniej  w ostatnim dniu terminu czyli do 15 dnia miesiąca, w którym dokonujemy wpłaty. Po upływie terminu płatności, będzie wysyłane upomnienie za zwłokę w wysokości 11 zł a następnie tytuł wykonawczy i kolejno pismo do urzędu skarbowego.

Proszę na bieżąco sprawdzać informacje na iopłaty

JADŁOSPIS JEST DOSTĘPNY NA IOPŁATY

Przygotowany jadłospis może ulegać zmianie z uwagi na nieprzewidziane sytuacje.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami i nietolerancją pokarmową, poniżej przedstawiono załącznik do powyższego Rozporządzenia.

14 ALERGENÓW - SUBSTANCJI I PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI.
(wymagających uwzględnienia w jadłospisie)

 1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica, kamut)
 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
 4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie)
 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
 7. Mleko i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie
 8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, pistacjowe, makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie)
 9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
 10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
 12. Dwutlenek siarki
 13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie)
 14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie) 

 INFORMACJE O OBECNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH

ALERGENÓW PODAWANE BĘDĄ W CODZIENNYM JADŁOSPISIE

(przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie)

* Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz czarny, lubczyk, tymianek, curry, kminek, estragon,  czosnek granulowany, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz ziołowy, kwasek cytrynowy, cukier.
Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

 Na podstawie art.106  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO POLA W LESKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stołówka szkolna zapewnia gotowane jednodaniowe posiłki regeneracyjne, przygotowane  zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie zamiennie tzw. suchego prowiantu.
 2. Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki.  Dopuszcza się przygotowanie posiłków w dni wolne od nauki ale jest to uzależnione  od liczby chętnych
 3. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od następnego dnia po inauguracji roku   szkolnego, natomiast kończy wydawanie obiadów 2 dni przed zakończeniem  nauki w danym roku szkolnym.
 4. Na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka znajduje się regulamin, aktualny jadłospis, wykaz alergenów oraz ogłoszenia dotyczące żywienia i płatności

§ 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej Wincentego Pola w Lesku, szkoły podstawowej w Manastercu i Bezmiechowej za których koszty posiłków ponoszą rodzice
 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesku, Bezmiechowej i Manastercu, których dożywianie finansuje MGOPS (na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej).
 • Uczniowie wymienieni w pkt 1
  • zapisywani są na posiłek po uprzednim złożeniu wypełnionej i podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia ucznia na obiady”  (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) u intendenta szkoły. Zapis obowiązuje przez cały etap kształcenia chyba, że rodzice zadecydują inaczej (składając pisemną rezygnację)

Wyżej wymieniona karta zawiera oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu funkcjonowania stołówki szkolnej.

 • zapisywani są na posiłek po przekazaniu przez MGOPS intendentowi imiennej listy uprawnionych

§ 3

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki wydawane są w czasie dużych przerw a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów  czy wyjść w innych wcześniej ustalonych godzinach.
 2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba (np.  czasie pandemii) obiady są wydawane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 4

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Cena jednego posiłku ustalana jest przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły
 3. Cena jednego obiadu  obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt ,,wsadu do kotła”.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 5

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłaty za korzystanie z posiłków wnosi się w  okresach miesięcznych z dołu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu , którego rozliczenie dotyczy ( np. za wrzesień do 15 października). Wyjątek stanowi grudzień i czerwiec – w tych miesiącach należy zapłacić za miesiąc poprzedni i bieżący.
 2. Odpłatność za wyżywienie należy wnosić poprzez wpłatę na konto bankowe.
 3. Aktualne dane do przelewu znajdują się na stronie szkoły www.splesko.pl w zakładce stołówka
 4. Wpłaty na konto należy dokonywać odpowiednio wcześniej , by środki wpłynęły na rachunek bankowy najpóźniej  w ostatnim dniu terminu czyli 15 dnia miesiąca, w którym dokonujemy wpłaty (datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek). Po upływie terminu płatności, będzie wysyłane upomnienie za zwłokę w wysokości 11 zł a następnie tytuł wykonawczy i kolejno pismo do urzędu skarbowego.
 5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. Jeżeli rodzice trzykrotnie  przekroczą wyznaczony termin zapłaty, uczeń będzie pozbawiony możliwości korzystania z posiłków.
 6. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez MGOPS zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują odrębne zapisy porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą prowadzącą stołówkę.
 7. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – informacja o wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu podawana będzie na początku danego miesiąca w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym – nie dokonujemy obliczeń samodzielnie.

§ 6

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI ORAZ   ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Odwołać posiłek można wyłącznie z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
 2. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dnia nieobecności . Zwrotowi podlega opłata  za pierwszy i kolejne dni nieobecności, gdy nieobecność ta zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym (do godz. 13.30-ej) poprzedzającym nieobecność , oprócz poniedziałków, kiedy odwołania także na ten dzień, można dokonać do godziny 8:00.
 3. Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie u  intendentki lub  w sekretariacie szkoły – tel.13 4696369
 4. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za dany miesiąc (z wyjątkiem grudnia i czerwca -nadpłata za niewykorzystane posiłki będzie zwracana na konto bankowe rodzica)
 5. Nie będą odliczane nieobecności dziecka, nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 6. Za nie odwołane posiłki kwota odliczana nie będzie ponieważ brak informacji z Państwa strony spowoduje, iż obiad dla dziecka zostanie przygotowany.
 7. Rezygnację z posiłków  należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji

§ 7

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce
 2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele   dyżurujący, wychowawcy świetlicy lub inne wyznaczone osoby.
 3. Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków przed stołówką
 5. Uczniowie spożywający posiłki powinni :
  • zachowywać się cicho i kulturalnie
  • spokojnie poruszać się po stołówce szkolnej dbając o bezpieczeństwo własne  i innych.
  • zachować porządek przy odbiorze i oddawaniu naczyń (do okienka podchodzić pojedynczo, bez przepychania)
  • zachować porządek podczas spożywania posiłku ( odnieść brudne naczynia, zostawić czyste  miejsce na stoliku i pod nim )
  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu (za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice).
  • stosować się do poleceń osób dyżurujących w stołówce oraz personelu kuchni
 6. Jeżeli uczeń nie przestrzega zasad kulturalnego spożywania posiłków (np. rzuca jedzeniem, przeszkadza innym itp.), łamie regulamin czy nie stosuje się do poleceń wychowawców lub innych pracowników, kierownik świetlicy powiadamia rodziców. Jeżeli dwukrotna interwencja nie przyniesie poprawy uczeń będzie pozbawiony korzystania z posiłków.
 7. W pierwszej kolejności posiłek wydawany jest uczniom posiadającym kartę do czytnika. Jeżeli uczeń nie posiada karty obiadowej do czytnika zajmuje miejsce w kolejce za uczniami posiadającymi kartę.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje dyrektor Szkoły Podstawowej w oparciu o przepisy prawa i zatwierdzony regulamin
 2. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły ..
 3. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

Dyrektor Szkoły
I. Benewiat

Skip to content