REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

na najciekawszy wiersz, opowiadanie, legendę o regionie leskim

„Moja mała Ojczyzna”

 

 

I. Organizatorzy:

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi

Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi

 

II. Cele konkursu.

Ø     uświetnienie Dni Leska oraz Bieszczadzkiego Lata z Książką;

Ø     zainteresowanie młodych czytelników dziedzictwem kulturowym, historycznym Leska oraz regionu bieszczadzkiego;

Ø     poszerzenie wiedzy uczestników na temat tradycji, lokalnych wspomnień, legend, przekazów rodzinnych i wydarzeń z naszego regionu;

Ø     pogłębianie świadomości uczestników dotyczącej tożsamości i dziedzictwa regionu;

Ø     rozwijanie wrażliwości i wyobraźni;

Ø     zachęcenie dzieci do kreatywności i oryginalnego ujęcia tematu;

Ø     rozwijanie talentów literackich;

Ø     zachęcanie uczniów do samodzielnego tworzenia tekstów i  doskonalenie warsztatu.

 

III. Warunki uczestnictwa.

1.     Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz trzeciej klasy gimnazjów z Gminy Lesko.

2.     Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

a)    Klasy 1-3 szkoły podstawowej.

b)    Klasy 4-6 szkoły podstawowej.

c)     Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum.

3.     Wymogi dla poszczególnych kategorii:

a)    Klasy 1-3 szkoły podstawowej – wiersz lub opowiadanie.

b)    Klasy 4-6 szkoły podstawowej – wiersz lub opowiadanie, od 1-3 stron A4, czcionka 12.

c)     Klasy 7-8, 3 klasa gimnazjum – wiersz lub opowiadanie, od 2-3 stron A4, czcionka 12.

4.     Zadaniem uczestników jest napisanie własnego wiersza, opowiadania, legendy o swoim regionie. W opisie należy wykorzystać motywy historyczne, zabytki, obiekty przyrodnicze i atrakcje turystyczne, charakteryzujące nasz region, uwzględniając opis określonego zabytku, miejscowości, ciekawostki turystycznej, elementu przyrody np. drzewo, głaz, rzeka itp., bądź osoby związanej z regionem.

5.     Praca może zawierać wątki fikcyjne, humorystyczne w zależności od pomysłu autora.

6.     Prace muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, wcześniej nie nagradzanymi oraz nie publikowanymi.

7.     Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę prac.

8.     Prace konkursowe muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie ostatniej strony tekstu i opatrzone tytułem. Prace można dostarczyć w formie papierowego wydruku A4, czcionka 12, odstępy między wierszami 1,5 lub pracy napisanej ręcznie w sposób czytelny i przejrzysty.

9.     Prace należy składać w bibliotekach szkolnych macierzystej szkoły lub dostarczyć do swojego nauczyciela polonisty.

10.           Zgłoszenie pracy musi zawierać także:

a)    podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) uczestników konkursu Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.

b)    podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) uczestników konkursu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich, według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

11.           Przystąpienie do udziału w Konkursie i akcepcja niniejszego Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia. W imieniu uczestników Konkursu zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.

12.           Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.

13.           Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.

14.           Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

 

III.           ETAPY KONKURSU

 

1.     Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach:

Ø     szkolnym – od 11 marca do 19 kwietnia 2019 r. Komisje powołane w szkołach dokonają oceny prac i wytypują laureatów w swojej szkole, którzy zostaną nagrodzeni w maju podczas Dni Leska.

Ø     gminnym – od 22 kwietnia wszystkie prace ze szkół zostaną dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy w Lesku. Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac oraz wytypuje najlepsze.

2.     Ostateczne podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi podczas Bieszczadzkiego Lata z Książką w dniu 7 czerwca.

3.     Istnieje możliwość wydrukowania prac konkursowych w formie tomiku lub/oraz cykliczne drukowanie wybranych utworów w czasopiśmie lokalnym Echo Bieszczadów.

 

IV.           Kryteria oceny prac:

Ø    zgodność z tematem,

Ø    poziom, oryginalność i walory literackie,

Ø    poprawność językowa, stylistyczna, gramatyczna, interpunkcyjna i ortograficzna.

 

V.              Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

1.     Administratorami danych osobowych są:

1)  Gmina Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, NIP 688-12-45-092, REGON 370440034, reprezentowana przez: Adama Snarskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Lesko (dalej "Administrator Główny")

2)  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku, ul. Piłsudskiego 4, 38-600 Lesko, NIP 688-11-21-711, REGON 000285882, reprezentowana przez: Bożenę Pyznarską – Dyrektora (dalej "Współadministrator B")

3)  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, ul. Smolki 2, 38-600 Lesko, NIP 688-129-67-93, REGON 001200178, reprezentowana przez: Ireneusza Benewiata – Dyrektora (dalej "Współadministrator C")

4)  Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi, Hoczew 157, 38-604 Hoczew, NIP 688-12-96-758, REGON 180029604, reprezentowany przez: Jana Kowalskiego – Dyrektora (dalej "Współadministrator D")

5)  Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, Średnia Wieś 172, 38-604 Hoczew, NIP 688-129-67-29, REGON 180029610, reprezentowany przez: Roberta Miszczaka – Dyrektora (dalej "Współadministrator E")

2.     We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

1)  dla Administratora Głównego oraz Współadministratorów C, D, E:
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2)  dla Współadministratora B:
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3.     Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, jego dokumentacji oraz w związku z wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i zgodnie z treścią „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”.

4.     Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa, tytuł pracy podawane są przez uczestników konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zgoda na publikację wizerunku jest wyrażana dobrowolnie w karcie zgłoszenia i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w konkursie.

5.     Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, inaczej jest to dozwolone na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

6.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

7.     Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE LITERACKIM „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

LESKO 2019

 

 

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................

Nazwa szkoły .............................................................................................................................

Klasa ........................................

Tytuł pracy ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczenie:

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

w związku z jego uczestnictwem w Konkursie Literackim „Moja mała Ojczyzna”.

 

Równocześnie

wyrażam zgodę                nie wyrażam zgody

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas powyższej imprezy.

 

Celem przetwarzania w/w danych osobowych przez Organizatorów jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, upowszechnianie wiedzy i kultury oraz promowanie działalności.

 

 

...............................................................................

(data i odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

 

Oświadczam, że mój syn/córka ......................................................................... biorący/a udział w Konkursie Literackim „Moja mała Ojczyzna” organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

1.      Jest autorem i twórcą załączonej pracy literackiej przekazanej Organizatorom w ramach Konkursu (zwanej dalej „Praca”);

2.      Praca została stworzona przez moje dziecko samodzielnie;

3.      Praca jest oryginalna, nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 

Działając jako przedstawiciel prawny syna/córki w wypadku przyznania nagrody w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację Pracy przez Organizatorów na zasadach określonych w pkt. III, 3 Regulaminu Konkursu i w tym zakresie udzielam na rzecz Organizatorów nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy w całości lub we fragmentach przez cały czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych do Pracy.

 

 

 

 

 

…………………………                                          ……………………………….

miejscowość, data                                                     czytelny podpis opiekuna

prawnego uczestnika konkursu